برچسب: تصاویر چشمه رسول الله اقلید

1

چشمه محمد رسول الله در دو زمان و نمای مختلف

اقلیدنما: چشمه رسول الله(ص) یکی از مناطق دیدنی  شهرستان اقلید هست،مسئولین هم زحمت زیادی براش کشیدن،توی این دو تصویر ارسالی از دوست عزیز آقای مهرداد شجاعی دو تصویر از این مکان و چشمه ،یکی...